NOWY PROJEKT

Kwalifikacje i przedsiębiorczość kluczem do rynku pracy w programie outplacement

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)
dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Oświadczenie uczestnika projektu

Dane uczestników projektów RPO WSL 2014-2020


Informujemy, że DECYZJĄ PREZYDENTA MIASTA KATOWIC z dnia 9
września 2011 roku, po pozytywnej opinii ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY, zostały
nadane uprawnienia szkół publicznych:

Szkołom  dla  Dorosłych  „AWANS”

(KLIKNIJ PONIŻEJ NA INTERESUJĄCĄ CIĘ STRONĘ)

aktualny off zapisy off
aktualnosci off kkw off
policealne off liceum off
projekty unijne ff kontakt off